Schools

Sociaal emotioneel

Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling In de basisgroep wordt er vanuit 'Grip op de groep' gewerkt aan groepsvorming, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Het welbevinden van kinderen op school staat voorop. School is een veilige plek waarin elk kind tot ontwikkeling kan komen.  Wanneer de ontwikkeling van het kind extra ondersteuning nodig heeft op dit gebied, wordt er voor het individuele kind, een subgroep of de volledige groep dit inschools arrangement aangeboden: Grond Bij Grond gaat het vooral om ervaren, door in groepjes te werken, activiteiten te doen, te knutselen, zaaien of koken worden de kinderen zich bewust van de verschillende talenten die ze hebben. Tijdens het bezig zijn wordt er gereflecteerd en gestuurd in gedrag en bewustwording. Dit van zowel positief als negatief gedrag. Al met al een verrijkende en verruimende leerervaring. Rots en Water Op onze school werken diverse leerkrachten die geschoold zijn in het Rots & Water principe. In de onderbouw wordt dit structureel ingezet door een bevoegde leerkracht. Zij geeft lessen en de leerkracht doet actief mee, zodat het principe door de eigen leerkracht doorgezet kan worden gedurende de rest van de week. Bij de groepen 4 t/m 8 bekijken de leerkrachten in overleg met de intern begeleiders waar inzet van Rots en Water wenselijk is. Ook hier worden dan lessen vormgegeven door bevoegde leerkrachten, doet de eigen leerkracht mee en zet dit door in de groep. Kindercoach Een dagdeel per week is er een kindercoach op school aanwezig. Wanneer een kind 'problemen' ervaart die invloed hebben op het leren op school, wordt de hulp van een kindercoach ingroepen. Dit kunnen problemen zijn vanuit de thuissituatie of omgeving van het kind (scheiding, overleiden, o.i.d.). Het kan ook zijn dat een kind een laag zelfbeeld heeft of het lastig vindt om met sociale interacties om te gaan. Wellicht is het ingewikkeld om de emoties onder controle te houden en wordt boosheid of angst op een niet-helpende manier geuit. Dit kan allemaal gevolgen hebben voor het leren op school. De kindercoach ondersteunt het kind hierin. Paardencoaching Het werken met paarden zorgt voor snelle inzichten. Vaak zijn er echter trauma's die er toch voor zorgen dat je steeds hetzelfde gedrag toepast. Daarom zetten we ook traumatherapie met de hulp van paarden in, zodat een kind minder last heeft in het heden van wat er vroeger gebeurd is. Hiervoor werken we samen met Katja Leurs van Clever Company.  

Taal

VVE aanbod onderbouw In de onderbouw krijgen kinderen met een VVE-indicatie extra aandacht op het gebied van taal. Dit gebeurt onder begeleiding van een bevoegde medewerker. Er wordt dan gewerkt vanuit de thema's in de groep, aangevuld met materialen van het VVE-thuisprogramma. Dit is een taalprogramma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie.  Daarnaast is er intensieve samenwerking met Punt Welzijn. Een medewerker komt onder schooltijd een taalaanbod verzorgen voor ouder en kind.  Aanbod: Digitale vaardigheden: - Werken met een chromebook aansluitend bij onderwijsaanbod van de basisgroep. Schoolse vaardigheden: - Programma geeft ouders inzicht in het Nederlandse onderwijssysteem. - Bezoe aan de bibliotheek. Thema: - Aan de hand van VVE-thuisprogramma komen onderdelen als woordenschat, verhalen e.d. aan bod.  Het VVE-thuis programma heeft een rode draad die het gehele schooljaar terugkomt. Dit zijn de vijf vuistregels: Kijk en luister naar je kind. Volg je kind. Praat met je kind. Moedig je kind aan. Bied je kind structuur. Het samen praten, samen plezier hebben schept een band tussen ouder en kind en gezin en school. De betrokkenheid van ouders bij school, bij het welbevinden en leerproces van hun kind op school, heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt: het opvoeden van een kind is een totaalplaatje: ouders, school en buurt. De buurt is actief betrokken bij de school door activiteiten samen te beleven: kind-ouder-school-buurt. Dit alles wordt voornamelijk gesubsidieerd door een bijdrage van de gemeente Weert. Het is een samenwerkingsverband tussen HumanKind, de bibliotheek, Punt Welzijn en Brede School Markeent.    De taalklas onderbouw (NT2) NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De NT2-klas is bestemd voor kinderen van groep 1 en 2 die een vertraagde ontwikkeling hebben t.a.v de Nederlandse taal en vaak een beperkte woordenschat hebben.  De kinderen komen om te spelen en te werken aan woordenschatuitbreiding, woordgeheugen, bewustzijn van klanken en het leren spreken in zinnen. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met de andere onderbouwgroepen om integratie te bevorden.   De kinderen in de taalklas vormen een eigen groep. Om de zes weken wordt er bekeken of er opstroom naar de basisgroep mogelijk is.  De taalklas middenbouw-bovenbouw Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen, op aangeven van de leerkracht, in aanmerking komen voor extra taalonderwijs. Dit aanbod is aanvullend op de basisgroep van het kind. Inhoud:   Klanken en klankgebaren. De juiste uitspraak en herkenning van de klanken vormen de basis voor een goede uitspraak en de juiste spelling van de Nederlandse taal.  Woordenschat. Uitgangspunt is de woordenschat van de methode Taalverhaal. Inzoomen op de betekenis van  woorden draagt bij aan het begrip van de taallessen in de eigen klas. Een uitgebreide woordenschat is ook  belangrijk voor het leesbegrip.  Grammatica. Kennis van de woordsoorten draagt bij aan een juiste zinsopbouw.  Spreekvaardigheid. Iets helder kunnen verwoorden, je mening geven, iets uitleggen en een verhaal samenvatten zijn vaardigheden die nodig zijn.  Schrijfvaardigheid. In het schrijven van een verhaal, kan alles wat hierboven genoemd, is gecombineerd worden.  

Gedrag

Syntheseklas In de syntheseklas krijgen een aantal leerlingen van de basisschool extra aandacht en begeleiding bij de uitdagingen die ze ondervinden in hun gedrag. Het gaat om leerlingen waarvan leerkrachten en ontwikkelondersteuners denken dat zij de zorg die op dit moment nodig is, onvoldoende kunnen bieden als de kinderen in kwestie constant in een grote groep zijn. Doordat de leerkrachten in de syntheseklas een periode heel gericht extra aandacht en begeleiding geven die aansluit bij de onderwijs-en ondersteuningsbehoeften, kan een eventuele overstap naar het speciaal onderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) wellicht worden voorkomen. De leerkrachten coachen ook de leerkrachten van de leerlingen, zodat die hun aanpak zo nodig passender kunnen maken.   We bieden een vertrouwde omgeving in de syntheseklas. Kinderen komen 1 voor 1 of in kleine groepjes binnen en hebben hun eigen werkprogramma. Ook is er ruimte voor gesprekken, bijvoorbeeld als er in de pauze op het schoolplein iets is gebeurd dat verwerking behoeft in een rustige setting. We werken vooral aan persoonlijke leerdoelen en samenwerkingsdoelen.   ’s Middags is er structureel tijd om in de reguliere groepen te observeren. Dingen die daar opvallen, kunnen zij direct oppakken in de syntheseklas. Ook gebruiken de leerkrachten de middag om individuele gesprekken te voeren met leerlingen. Voor leerlingen is de syntheseklas ’s middags ook een vaste time-outplek, als zij het in hun eigen groep even moeilijk hebben.