Over ons

Wil jij een keer meekijken op onze school?

Wij Geven Betekenis aan Onderwijs   Vind jij kansengelijkheid en inclusiviteit voor kinderen belangrijk? Wil jij als leerkracht echt een toevoeging zijn in het leven van leerlingen? En wil je werken in een hecht en gezellig team? Dan is dit jouw kans om eens te kijken hoe het er bij ons aan toe gaat!     Waar staan collega's op Markeent voor? - Kinderen zijn voor ons meer dan slechts leerlingen; we begrijpen en omarmen hun individualiteit. - We hebben een verlangen om te werken in een team waar passie, diversiteit en persoonlijke groei gevierd worden. - We hebben de vaardigheid om te verbinden en relaties op te bouwen met kinderen en hun ouders. - We dragen met veel enthousiasme bij aan de sociale en didactische ontwikkeling van onze leerlingen. - We brengen creativiteit in lesgeven en een vermogen om leerlingen te motiveren. - We beschikken over een open houding om samen met collega's onze school verder te ontwikkelen.   Wie zijn wij? Wij zijn Brede School Markeent, waar elke dag een avontuur is in een kleurrijke, multiculturele omgeving. Met circa 265 leerlingen van diverse achtergronden, is Markeent meer dan een school; het is een gemeenschap waar elk kind telt en waar jij als leerkracht het verschil maakt. Ons team heeft hart voor kinderen en richt zich op de totale mens vanuit een gezamenlijke passie en ambitie.  Markeent, waar jij schittert en kinderen stralen en waar elke dag een nieuwe kans is om te inspireren en geïnspireerd te worden. Wil je een keer een dagje meelopen, stuur dan een mailtje naar schoolleider Jolanda Meuwissen via j.meuwissen@eduquaat.nl.

Brede School Markeent

De Brede School Markeent In oktober 2010 is er na lang voorbereiden een start gemaakt met de bouw van onze nieuwe school. Er is gekozen voor de naam Markeent als verzamelnaam voor alle gebruikers van deze Brede School. Het Dal is één van de gebruikers. Markeent staat voor een Markant stukje Keent. Een belangrijke plaats in de wijk, een markeerpunt. In februari 2012 zijn we verhuisd van Het Dal naar Markeent. Het woord Samen staat centraal.  Samen met ouders. Samen met kinderen. Samen met Humankind. Samen met Wonen Limburg. Samen met instellingen voor Sport, kunst en cultuur. Samen met verenigingen uit de wijk. Samen met de wijkraad. Door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten kunnen we de ontwikkeling van het kind het beste stimuleren..het goede doen voor het kind, staat centraal. Door de loop der jaren is er een mooi netwerk ontstaan waardoor we kinderen zo veel mogelijk kunnen bieden wat ze nodig hebben. Vele Arrangementen naast de basisgroep worden aangeboden tijdens schooltijd en na schooltijd.  Arrangeren en Leren is hierbij het motto. Dit  is gevisualiseerd in onze Onderwijs diamant , te vinden onder het kopje Onderwijs op deze website.   Onze school heeft: 14 klaslokalen Kinderopvang met een baby en een peutergroep Een peuterspeelzaal buitenschoolse opvang Welzijnsruimte Een gymzaal Een kinderkookcafé waarvan BSO en School samen gebruik van maken. Een atelier waarvan BSO en School samen gebruik van maken. Een speelzaal waar BSO en School samen gebruik van maken Computerruimtes waar BSO en School samen gebruik van maken Diverse spreekruimtes/ werkruimtes voor personeel Diverse ruimtes waar met kleine groepjes kinderen kan worden gewerkt Een teamkamer voor alle partners in de school met dakterras Speelplaats voor onder- en bovenbouw Een multifunctionele hal, te gebruiken voor voorstellingen en verwerkingsruimte voor kinderen. Een werkruimte voor de logopediste die een aantal uren per week in onze school logopediebegeleiding geeft. Een werkruimte voor Fysiotherapeute en Ergotherapeute.   Routebeschrijving :  Door op onderstaande link te klikken komt u rechtstreeks in Google maps Google maps  

Stichting Eduquaat

MEER OVER STICHTING EDUQUAAT Stichting Eduquaat is ontstaan uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ) en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (BOBW). Overwegingen die tot de fusie geleid hebben, zijn te vinden in de begrippen Educatie, Aduquaat en Quality. Samen vormen deze begrippen de naam Eduquaat. De besturen, scholen zochten naar een duurzame manier om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, samen met hun partners. Door de fusie is er een gezonde en goede basis ontstaan om voor de toekomst dat te bieden wat kinderen en ouders nodig hebben. Maar ook voor onze medewerkers zijn wij een werkgever waar je terecht kunt met je ambities. Onze medewerkers maken dagdagelijks het verschil! We zijn een Stichting die met een openvisier en daadkracht naar de toekomst kijkt. Stichting Eduquaat is op 26 juli 2010 door notaris Mariëlle Gigase vastgelegd in een notariële akte. Bij de stichting zijn nu zeven scholen aangesloten. De scholen zijn gevestigd in Weert, Altweerterheide en Stramproy. v Brede school Markeent v Basisschool St. Jozef v Brede school Moesel v OBS de Graswinkel  v OBS de Duizendpoot v OBS de Uitkijktoren v OBS Molenakker (twee locaties) Voorafgaand aan de fusie is een intensief traject voorafgegaan waar een ambitieus meerjaren beleidsplan/ Koersplan  is neergelegd met daarin vastgelegd een heldere missie en visie.  Meer informatie over onze stichting en over het koersplan kunnen jullie vinden op www.eduquaat.nl.

Medezeggenschapsraad

WAT IS EN WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD? De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert.  De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. Om als MR actief te werk te gaan, heeft ieder MR-lid eigen aandachtspunten. Zo zorgen we er samen voor dat we over allerlei onderwerpen advies uit kunnen brengen aan de schooldirectie en het schoolbestuur. Advies aan het schoolbestuur verloopt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (zie uitleg verderop). In de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ is vastgelegd welke rechten en plichten een MR en heeft. Dit wordt vastgelegd in het MR-reglement. Hierin staat ook de verkiezingsprocedure beschreven. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR. Alle ouders (voogden en verzorgers) van ingeschreven leerlingen mogen kiezen welke van deze ouders plaatsnemen in de MR. Een lid van de MR heeft wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Elk lid kan na deze periode weer opnieuw meedoen aan de verkiezingen. De MR vergadert een aantal keer per jaar. U kunt daar zelf bij zijn, want deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het verslag van de vergadering kunt u lezen via ouderportaal.  De MR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt met MR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt. De MR kan aangekaarte zaken zelf ter hand nemen of doorverwijzen naar anderen, als dat nodig is.   Wat is en doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad? Onze school valt samen met 6 andere basisscholen onder één bestuur, namelijk dat van de Stichting Eduquaat. Elke school heeft een eigen MR. Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR) van de Stichting Eduquaat. De leden van deze GMR worden gekozen door de 7 MR-en van de scholen van Eduquaat. Per MR worden 2 leden afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het personeel. Zo zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschoolse beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie. De volgende scholen vallen onder het bestuur van de Stichting Eduquaat: Basisschool Het Dal, Basisschool Moesel, Basisschool St. Jozef, Openbare Basisschool De Graswinkel, Openbare Basisschool Molenakker, Openbare Basisschool De Uitkijktoren en Openbare Jenaplan Basisschool De Duizendpoot. Notulen/jaarverslagen e.d. van de GMR zijn te vinden via deze link http://www.eduquaat.nl/GMR website van Stichting Eduquaat