Taal

VVE aanbod onderbouw


In de onderbouw krijgen kinderen met een VVE-indicatie extra aandacht op het gebied van taal. Dit gebeurt onder begeleiding van een bevoegde medewerker.
Er wordt dan gewerkt vanuit de thema's in de groep, aangevuld met materialen van het VVE-thuisprogramma. Dit is een taalprogramma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. 

Daarnaast is er intensieve samenwerking met Punt Welzijn. Een medewerker komt onder schooltijd een taalaanbod verzorgen voor ouder en kind. 

Aanbod:
Digitale vaardigheden:
- Werken met een chromebook aansluitend bij onderwijsaanbod van de basisgroep.
Schoolse vaardigheden:
- Programma geeft ouders inzicht in het Nederlandse onderwijssysteem.
- Bezoe aan de bibliotheek.
Thema:
- Aan de hand van VVE-thuisprogramma komen onderdelen als woordenschat, verhalen e.d. aan bod. 

Het VVE-thuis programma heeft een rode draad die het gehele schooljaar terugkomt.
Dit zijn de vijf vuistregels:
Kijk en luister naar je kind.
Volg je kind.
Praat met je kind.
Moedig je kind aan.
Bied je kind structuur.


Het samen praten, samen plezier hebben schept een band tussen ouder en kind en gezin en school. De betrokkenheid van ouders bij school, bij het welbevinden en leerproces van hun kind op school, heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt: het opvoeden van een kind is een totaalplaatje: ouders, school en buurt. De buurt is actief betrokken bij de school door activiteiten samen te beleven: kind-ouder-school-buurt.

Dit alles wordt voornamelijk gesubsidieerd door een bijdrage van de gemeente Weert. Het is een samenwerkingsverband tussen HumanKind, de bibliotheek, Punt Welzijn en Brede School Markeent. 
 

De taalklas onderbouw (NT2)


NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De NT2-klas is bestemd voor kinderen van groep 1 en 2 die een vertraagde ontwikkeling hebben t.a.v de Nederlandse taal en vaak een beperkte woordenschat hebben. 

De kinderen komen om te spelen en te werken aan woordenschatuitbreiding, woordgeheugen, bewustzijn van klanken en het leren spreken in zinnen. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met de andere onderbouwgroepen om integratie te bevorden.  

De kinderen in de taalklas vormen een eigen groep. Om de zes weken wordt er bekeken of er opstroom naar de basisgroep mogelijk is. 

De taalklas middenbouw-bovenbouw

Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen, op aangeven van de leerkracht, in aanmerking komen voor extra taalonderwijs. Dit aanbod is aanvullend op de basisgroep van het kind.


Inhoud:  

  • Klanken en klankgebaren. De juiste uitspraak en herkenning van de klanken vormen de basis voor een goede uitspraak en de juiste spelling van de Nederlandse taal. 
  • Woordenschat. Uitgangspunt is de woordenschat van de methode Taalverhaal.
    Inzoomen op de betekenis van  woorden draagt bij aan het begrip van de taallessen in de eigen klas. Een uitgebreide woordenschat is ook  belangrijk voor het leesbegrip. 
  • Grammatica. Kennis van de woordsoorten draagt bij aan een juiste zinsopbouw. 
  • Spreekvaardigheid. Iets helder kunnen verwoorden, je mening geven, iets uitleggen en een verhaal samenvatten zijn vaardigheden die nodig zijn. 
  • Schrijfvaardigheid. In het schrijven van een verhaal, kan alles wat hierboven genoemd, is gecombineerd worden.