Medezeggenschapsraad

WAT IS EN WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?


De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert. 
De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. Om als MR actief te werk te gaan, heeft ieder MR-lid eigen aandachtspunten. Zo zorgen we er samen voor dat we over allerlei onderwerpen advies uit kunnen brengen aan de schooldirectie en het schoolbestuur. Advies aan het schoolbestuur verloopt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (zie uitleg verderop).

In de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ is vastgelegd welke rechten en plichten een MR en heeft. Dit wordt vastgelegd in het MR-reglement. Hierin staat ook de verkiezingsprocedure beschreven. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR. Alle ouders (voogden en verzorgers) van ingeschreven leerlingen mogen kiezen welke van deze ouders plaatsnemen in de MR. Een lid van de MR heeft wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Elk lid kan na deze periode weer opnieuw meedoen aan de verkiezingen.

De MR vergadert een aantal keer per jaar. U kunt daar zelf bij zijn, want deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het verslag van de vergadering kunt u lezen via ouderportaal. 

De MR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt met MR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt. De MR kan aangekaarte zaken zelf ter hand nemen of doorverwijzen naar anderen, als dat nodig is.
 

Wat is en doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Onze school valt samen met 6 andere basisscholen onder één bestuur, namelijk dat van de Stichting Eduquaat. Elke school heeft een eigen MR. Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR) van de Stichting Eduquaat. De leden van deze GMR worden gekozen door de 7 MR-en van de scholen van Eduquaat. Per MR worden 2 leden afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het personeel. Zo zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschoolse beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie.
De volgende scholen vallen onder het bestuur van de Stichting Eduquaat:
Basisschool Het Dal, Basisschool Moesel, Basisschool St. Jozef, Openbare Basisschool De Graswinkel, Openbare Basisschool Molenakker, Openbare Basisschool De Uitkijktoren en Openbare Jenaplan Basisschool De Duizendpoot.

Notulen/jaarverslagen e.d. van de GMR zijn te vinden via deze link http://www.eduquaat.nl/GMR
website van Stichting Eduquaat