STAR

STAR-Methode


Je zet de STAR-methodiek in om de sociale competenties van deelnemers te vergroten. Het gaat om bewustwording en gedragsverandering. We stimuleren hen om structureel de juiste keuzes te maken in omgang en gedrag naar derden met als uiteindelijke doel gedragsverandering te realiseren.
STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het programma is een initiatief van de Nederlandse Basketbalbond (NBB).

Brede school Markeent is dit project gestart door Henk Pieterse uit te nodigen voor workshops aan kinderen en teamleden. Daaruit is het STAR-principe vertaald naar de dagelijkse praktijk in de school en van daaruit naar de wijk door de inzet van STAR-ambassadeurs. Dit zijn (oud-)leerlingen van onze school vanaf groep 6. Door als ambassadeur aan STAR bij te dragen wordt er een beroep gedaan aan positief en actief burgerschap, wordt dit geoefened met organiseeren, samenwerken, communiceren, creativiteit en verantwoording dragen. Dit alles gebeurt in samenwekring met Punt Welzijn. 

Sportiviteit passen we in onze dagelijkse praktijk toe in de breedste zin van het woord, dus niet alleen Fair Play, maar ook zaken als gezondheid, elkaar helpen en elkaar begroeten komen ruimschoots aan bod.

Teamwork betekent samenwerken, het tonen van sociaal gedrag en andere maatschappelijke gedragingen. De letters van het woord team gebruiken we als motto Together Everybody Achieves More. En dat is natuurlijk ook: als we samenwerken dan is de uitkomst van 1 + 1 meer dan 2.

Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden. Iemand respecteren zoals die persoon is ongeacht huidskleur, geloof, uiterlijk, sekse en geaardheid.

Respect staat voor het samenvatten van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag of met humor de spanning doorbreken. In het kort komt het erop neer dat we elkaar behandelen zoals we zelf ook graag behandeld willen worden.

Naast het STAR-principe zet onze school meerdere disciplines in om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen en bevordeeren. Te weten: Rots&Water, groepsgeluk, groepsdynamica en leefstijl.

 

 

Inhoud STAR-methode


Sociaal
 • Meer sociale omgangsvormen: beleefdheid, groeten, elkaar uit laten praten, luisteren, normen en waarden respecteren.
 • Meer acceptatie verschillen: respect voor verschillen tussen mensen, geen discriminatie.
 • Inzicht in groepsdynamica: keuzegedrag, groepsdruk, spiegelgedrag, individualisering, plagen en pesten.
 • Meer pro-sociaal gedrag: helpen, samenwerken, delen, trootsen, rekening houden met elkaar en fair play.
 • Weerbaarheid: aangeven van grenzen.

Emotioneel
 • Meer inleven in anderen: begrijpen van verschillen en begrijpen van effecten op anderen.
 • Meer empathie: emoties van anderen ervaren, begrijpen en hier pro-sociaal op reageren.
 • Betere emotieregulatie/meer strategieën voor emotieregulatie om op stressvolle situaties te reageren.
 • Meer zelfvertrouwen.

Cognitief
 • Meer kennis over verschil tussen pesten en plagen.
 • Meer kennis over gevolgen van pesten en sociale uitsluiting.
 • Meer kennis over de eigen rol in pestsituaties.
 • Meer kennis over strategieën om met stressvolle situaties om te kunnen gaan.
 • Meer kennis over hoe anderen te kunnen helpen, betrekken en ondersteunen.

Fysiek
 • Meer bewegen.
 • Meer plezier in bewegen.
 • Sportief zijn.
 • Minder overgewicht.

Verwachte uitkomsten
 • Bewustzijn groepsdynamica en eigen rol in de groepsdynamica.
 • Sociale competentie vergroten.
 • Gedragsverandering: meer sociaal gedragen, minder individualisering, minder pesten en meer acceptatie van verschillen.
 • Meer empathie naar anderen en pro-sociaal gedrag.
 • Betere emotieregulatie.
 • Meer strategieën om met stressvolle situaties om te gaan.
 • Meer plezier in bewegen.